سد عجب شير

وضعیت پروژه: انجام شده

1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت آب منطقه‌اى آذربايجان شرقى
      • محل طرح: استان آذربايجان شرقى - 20 كيلومترى شمال‌شرقى عجب شير
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى ، طراحى تفضيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلي:
      - تامين نياز آبى مصارف زارعى براى حدود 11.000 هكتار اراضى پايين‌دست سد و توسعه و بهبود سيستم آبيارى
      - تامين نياز شرب يا صنعت به ميزان 5 ميليون مترمكعب در سال
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات توجيهى از سال 1369 تا سال 1375
      - مرحله‌ى طراحى تفصيلى از سال 1376 تا سال 1379
      - فاز اجرايى از سال 1380 تا سال 1390
      2- مشخصات فنى
      • نام رودخـانه: قلعه‌چاى
      • آبدهى سالانه رودخانه: 76 ميليون مترمكعب (متوسط دراز مدت حجم آب رودخانه)
      • نــوع سد: خاكى با هسته رسى ناتراوا
      • ارتفاع سد: 77 متر از روى بستر و 85 متر از پى
      • حجم خاكريزى بدنه: 7 ميليون مترمكعب
      • حجم مفيد و كـل مخزن: 72 و85 ميليون مترمكعب
      • نوع سرريز: جانبى خارج از جسم سد با دهانه اوجى شكل بتنى
      • ظرفيت تخليه سرريز: 1115 مترمكعب بر ثانيه
      • نوع سيستم انحراف: يك رشته تونل به قطر 5/3 در جناح چپ سد در تلفيق با فرازبند به ارتفاع 13 متر 
      • ظرفيت انحراف آب: 125 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى آبگير: 5/6 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى تخليه تحتاني: 4/15 مترمكعب بر ثانيه
      • هزينه كل اجراى طرح: 1480 ميليارد ريال بر مبناى نرخهاى سال 1386