استقرار سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی

مهندسین مشاور بندآب در تاریخ یازدهم بهمن‌ماه موفق گردید با پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر ISO 14001:2015 وOHSAS 18001:2007، سیستم مدیریت یکپارچه (Integrated Management System) را در سازمان استقرار دهد.