راهنمای بهبود بهره‌وری از طریق انجام مهندس دوباره طرح‌های سدسازی

بیشتر

راهنمای طراحی، ساخت و بهره‌برداری از سدهای پسماند

بیشتر

نقشه‌های همسان مجاری آب‌بر زیرزمینی بتنی

بیشتر

مجموعه نقشه‌های تیپ مخازن آب زمینی

بیشتر

تئوری سازه‌ها

بیشتر

راهنمای طراحی سازه‌ای تونل‌های آب‌بر

بیشتر

راهنمای طراحی ديوارهای حائل

بیشتر

حل مسائلی در مهندسی پی

بیشتر

ضوابط طراحی سازه‌ای مجاری آب‌بر زيرزمينی بتنی

بیشتر

سدهای رسوب‌گیر- طرح، محاسبه و اجرا

بیشتر

مهندسی خطوط لوله‌ی انتقال آب

بیشتر

ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی

بیشتر

سازه‌های خاک مسلح

بیشتر

نگرشی اجمالی بر مخازن بزرگ غیر تیپ

بیشتر

ضوابط عمومی طراحی سازه‌های آبی بتنی

بیشتر