ابلاغ واگذاری قرارداد انجام مطالعات مرحله دوم طرح کنترل سیلاب و هدایت آب‌های سطحی سایت اختر

ابلاغ واگذاری قرارداد انجام مطالعات مرحله دوم طرح کنترل سیلاب و هدایت آب‌های سطحی سایت اختر، حوزه بالادست فارهای 13، 22 و 24 پارس جنوبی (سدهای D3,D4, D5 و کانال C3) به شرکت مهندسین مشاور بندآب، در تاریخ 1398/03/26 صورت گرفت.