ابلاغ قرارداد خدمات مهندسی مشاور مرحله سوم پروژه احداث کانال‌های P2S1 پتروشيمی (عسلويه)

قرارداد خدمات مهندسی مشاور مرحله سوم (نظارت مقيم و نظارت عاليه) بر "احداث کانال­های P2S1 بخشی از طرح مهار و دفع سیلاب سایت عسلویه" واقع در استان بوشهر، پارس 1 ( عسلويه)، به کافرمایی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در تاریخ 1398/04/31 به مهندسین مشاور بندآب ابلاغ گردید. (شايان ذكر است مدت اوليه­‌ی اجرای پيمانكار 24 ماه تعيين گرديده است)