اهدا تقدیرنامه به آقای دکتر محمدرضا عسکری از سوی وزیر محترم نیرو

پویش #هرهفته_الف_ب_ایران عنوان پویشی است که دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو برای افتتاح هفتگی طرح‌های بزرگ و مهم صنعت آب و برق مطرح کرده است که از نیمه دوم سال 98 آغاز شده و تا سال جاری ادامه دارد.

یکی از اهداف این پویش تعامل دو سویه با جامعه برای ارایه عملکرد، همکاری و بازخورد و استفاده از نظرات ارزشمند و مدیریت توام عرضه و تقاضا است.

در این راستا آقای دکتر محمدرضا عسکری به واسطه نقش آفرینی موثر خود در تحقق اهداف پویش #هرهفته_الف_ب_ایران از سوی وزیر محترم نیرو آقای دکتر رضا اردکانیان مورد تقدیر قرار گرفت.