سد آيدوغموش

وضعیت پروژه: انجام شده

  1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت آب منطقه‌اى آذربايجان شرقى
      • محل طرح: استان آذربايجان شرقى - 19 كيلومترى جنوب غربى شهرستان ميانه 
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى، طراحى تفصيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلي:
      - تأمين آب زراعى براى توسعه آبيارى و زراعت در پنج واحد عمرانى به ميزان 13.600 هكتار از اراضى ديم و بهبود آبيارى در 1.320 هكتار از اراضى تراس رودخانه، جمعاً به ميزان 130 ميليون مترمكعب در سال
      - تأمين نياز حفظ محيط زيست رودخانه
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات توجيهى از سال 1369 تا سال 1373
      - مرحله‌ى طراحى تفصيلى از سال 1375 تا سال 1378
      - فاز اجرايى از سال 1375 تا سال 1385
2- مشخصات فنى
      • نام رودخـانه: آيدوغموش
      • آبدهى سالانه رودخانه: 228 ميليون مترمكعب
      • نــوع سد: خاكى ـ سنگريزه‌اى با هسته ناتراواى ميانى
      • ارتفاع سد: 67 متر از روى بستر و 87 متر از پى
      • حجم خاكريزى بدنه: 5/1 ميليون مترمكعب
      • حجم مفيد و كـل مخزن: 8/136 و 7/145ميليون مترمكعب
      • نوع سرريز: آزاد با آستانه اوجى شكل
      • ظرفيت تخليه سرريز: 2730 مترمكعب بر ثانيه
      • نوع سيستم انحراف: دو رشته تونل به قطر 5/4 متر در جناح راست سد در تلفيق با فراز بند به ارتفاع 14 متر و نشيب‌بند به ارتفاع 3 متر 
      • ظرفيت انحراف آب: 310 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى آبگير: 4/17 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى تخليه تحتاني: 44 مترمكعب بر ثانيه
      • هزينه كل اجراى طرح: 300 ميليارد ريال بر مبناي نرخهاي سال 1385