سد عمارت

وضعیت پروژه: انجام نشده

1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت سهامى آب منطقه‌اى اردبيل
      • محل طرح: استان اردبيل - ‌100 كيلومترى مشكين‌شهر
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى، طراحى تفصيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلي:
      - توسعه كشاورزى و آبيارى در 19.200 هكتار اراضى مرتعى و ديمزارها
      - تنظيم و بهبود آبيارى در 3700 هكتار اراضى تراس در‌ه‌رود
      - تأمين نيازهاى محيط زيست ( وشرب)
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات توجيهى از سال 1383 تا سال 1385
      - مرحله‌ى طراحى تفصيلى از سال 1390 شروع شده و ادامه دارد
      - فاز اجرايى از سال 1390 شروع شده و ادامه دارد
 2- مشخصات فنى
      • نام رودخـانه: دره‌رود از سرشاخه‌هاى رود ارس
      • آبدهى سالانه رودخانه: 132 ميليون متر مكعب
      • نــوع سد: سنگريز با هسته ناتراواى ميانى
      • ارتفاع سد: 82 متر از روى بستر و 106 متر از پى سنگی
      • حجم خاكريزى بدنه: 4 ميليون مترمكعب
      • حجم مفيد و كـل: 157 و 182 ميليون مترمكعب
      • نوع سرريز: آزاد در جناح چپ سد
      • ظرفيت تخليه سرريز:2400 مترمكعب بر ثانيه
      • نوع سيستم انحراف: دو رشته تونل به قطر 5 متر در جناح راست سد در تلفيق با فرازبند به ارتفاع20 متر
      • ظرفيت انحراف آب: 425 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجاری آبگير: 12 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى تخليه تحتاني: 80 مترمكعب بر ثانيه
      • هزينه كل اجراى طرح: 2،724 ميليارد ريال بر مبناى نرخهاى سال 1385