طرح شبکه اردبیل

وضعیت پروژه: انجام شده

 1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت آب منطقه‌اى اردبيل
      • محل طرح: استان اردبيل
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى، طراحى تفضيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلي: توسعه آبيارى در اراضى دشت اردبيل و ايجاد امكان اضافه برداشت از سفره آب‌زيرزمينى در مصارف شرب و كشاورزى متأثر از مديريت بهينه
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات از سال 1368 تا سال 1375
      - فاز اجرايى از سال 1379 تا 1393
2- مشخصات فنى
      • منبع تامين آب: بند انحرافى الماس در10 كيلومترى پايين دست سد يامچى
      • موقعيت: شبكه آبيارى و زهكشى، از لحاظ موقعيت در غرب و شمال شهر اردبيل و مابين طول‌هاى جغرافيايى 48 درجه و 10 دقيقه و 48 درجه و 27 دقيقه شرقى و عرض‌هاى 38 درجه و 11 دقيقه و 38 درجه و 27 دقيقه شمالى واقع گرديده است.
      • وسعت اراضى بهبود: 2200 هكتار
      • وسعت اراضى توسعه: 13200هكتار
      • اجزاى اصلى طرح:
      - نحوه‌ی آبگيری: رها سازى از سد در مسير طبيعى و بازگيرى در بند انحرافى الماس
      - اراضى توسعه و اراضى هكتار شامل:
      - واحد عمرانى اول: اراضى توسعه 6800 و اراضى بهبود 2000 هكتار
      - واحد عمرانى دوم: اراضى توسعه 5450 و اراضى بهبود 200 هكتار 
      - واحد عمرانى سوم: اراضى توسعه 950 هكتار مسير انتقال شامل كانال بطول كلى 56 كيلومتر،‌فلوم 3.4 كيلومتر، ‌سيفون 12.7 كيلومتر و تونل 0.4 كيلومتر از بند الماس تا سازه تقسيم شامل 5.7 كيلومتر كانال و 0.8 كيلومتر فلوم و از سازه تقسيم تا درياچه شورابيل شامل 2.3 كيلومتر كانال و 1.4 كيلومتر فلوم
      - 21 كيلومتر كانال، ‌3 كيلومتر سيفون ايستگاه‌هاى پمپاژ تلمبه‌خانه شامل 36 واحد با توان 12 مگاوات به شرح ذيل:
      - واحد عمرانى اول 21 واحد
      - واحد عمرانى دوم 12 واحد
      - واحد عمرانى سوم 3 واحد 
      - شبكه‌ی لوله‌گذارى به طول كل 220 كيلومتر به شرح ذيل:
      - واحد عمرانى اول به طول 112 كيلومتر انواع لوله
      - واحد عمرانى دوم به طول 93 كيلومتر انواع لوله
      - واحدعمرانى سوم به طول 14 كيلومتر انواع لوله
      • هزينه كل اجراى طرح: 184 ميليارد ريال بر مبنای نرخ‌های سال 1380