سیل بند زاهدان

وضعیت پروژه: انجام شده

  1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت كشور، استاندارى استان سيستان و بلوچستان
      • محل طرح: استان سيستان و بلوچستان
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى ، طراحى تفضيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلي: پيش‌گيرى از صدمات وارده از سيل بر شهر زاهدان و مديريت بهينه آن، همچنين افزايش تغذيه‌ى سفره‌هاى آب زيرزمينى 
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات توجيهى از سال 1375 تا سال 1377
      - مرحله‌ى طراحى تفصيلى از سال 1377 تا سال 1378
      - فاز اجرايى از سال 1378 تا سال 1382
 2- مشخصات فنى
      • موقعيت: جنوب غربى تا غرب شهر زاهدان
      • اجزاى اصلى طرح:
      - سيل بند غربي:
      - نوع سيل بند: دايك خالى غيرهمگن، 6 متر ارتفاع و 15 كيلومتر طول
      - خاكبردارى : 8/2 ميليون متر مكعب
      - خاكريزى : 2/2 ميليون متر مكعب
      - عمليات سنگي: 2/0 ميليون متر مكعب
      - عمليات بتني: 10 هزار مترمكعب
      - آرماتورگذاري: 500 تن
      - خط انتقال : 1 كيلومتر لوله فولادى به قطر 600 ميليمتر
      - بند تنظيمى جنوبي:
      - نوع بند: خاكى، 15 متر ارتفاع و 600 متر طول
      - خاكبرداري: 130 هزار متر مكعب
      - خاكريزى : 350 هزار متر مكعب
      - عمليات بتني: 6 هزار متر مكعب
      - آرماتورگذاري: 370 تن
      - خط انتقال : 4 كيلومتر لوله‌ى فولادى طول به قطر 600 ميليمتر
      - تأسيسات تغذيه مصنوعي:
      - آماده‌سازى بستر درياچه پشت بند
      - احداث حوضچه‌هاى تغذيه مصنوعى
      
      • هزينه كل اجراى طرح: 30 ميليارد ريال بر مبناي نرخهاي سال 1380