سد سهند

وضعیت پروژه: انجام شده

1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت آب منطقه‌اى آذربايجان شرقى
      • محل طرح: استان آذربايجان شرقى - 26 كيلومترى شهر هشترود
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى، طراحى تفصيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلي:
      - تأمين نيازهاى كشاورزى در10300 هكتار اراضى توسعه 600 هكتار اراضى بهبود ( براساس آخرين اطلاعات فاز 2 طرح شبکه آبياري و زهکشي )
      - امكان بخشى به تأمين قسمتى از آب مصرفي شهر هشترود به ميزان حدود3 ميليون مترمكعب در سال و نيز تأمين 3 ميليون مترمكعب نياز آبى سالانه شهرك صنعتى پروفسور هشترودى.
      - تأمين نياز حفظ محيط زيست رودخانه به ميزان حداقل5/1ميليون مترمكعب در سال
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات توجيهى از سال 1371 تا سال 1379
      - مرحله‌ى طراحى تفصيلى از سال 1374 تا سال 1379
      - فاز اجرايى از سال 1375 تا سال ادامه دارد
2- مشخصات فنى
      • نام رودخـانه: قرنقو چاى
      • آبدهى سالانه رودخانه: 149ميليون متر مكعب
      • نــوع سد: خاكى با هسته ناتراواى ميانى
      • ارتفاع سد: 47 متر از روى بستر و 59 متر از پى
      • حجم خاكريزى بدنه: 1/3 ميليون مترمكعب
      • حجم مفيد و كـل مخزن: 148 و 165 ميليون مترمكعب
      • نوع سرريز: آزاد
      • ظرفيت تخليه سرريز: 1510 مترمكعب بر ثانيه
      • نوع سيستم انحراف: دو رشته تونل به قطر 9/3 متر در جناح راست سد در تلفيق با فرازبند به ارتفاع 12متر و نشيب‌بند به ارتفاع 3 متر
      • ظرفيت انحراف آب: 200 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى آبگير: 13 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى تخليه تحتاني: 100 مترمكعب بر ثانيه
      • هزينه كل اجراى طرح: 220 ميليارد ريال بر مبناي نرخهاي سال 1379