سد کلان ملایر

وضعیت پروژه: انجام نشده

1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت آب منطقه‌اى همدان
      • محل طرح: استان همدان - 30 كيلومترى جنوب شهر ملاير
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى، طراحى تفصيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلي:
      - تأمين آب شرب و بهداشتى شهر ملاير
      - تأمين آب زراعى حدود 1600 هكتار از اراضى پايين‌دست سد.
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات توجيهى از سال 1379 تا سال 1381
      - مرحله‌ى طراحى تفصيلى از سال 1382 تا سال 1383
      - فاز اجرايى از سال 1382 تا سال 1390
2- مشخصات فنى
      • نام رودخـانه: كلان
      • آبدهى سالانه رودخانه: 35 ميليون مترمكعب
      • نــوع سد: خاكى همگن 
      • ارتفاع سد: 9/45 متر از روى بستر و 47 متر از پى
      • حجم خاكريزى بدنه: 5/3 ميليون مترمكعب
      • حجم مفيد و كـل مخزن: 45 و 4/44 ميليون مترمكعب
      • نوع سرريز: آزاد
      • ظرفيت تخليه سرريز: 769 مترمكعب بر ثانيه
      • نوع سيستم انحراف: يك مجموعه گالرى كندوپوش به ابعاد داخلى 8/1×2/2 متر در بالادست و 1/3×0/3 متر در پايين‌دست به طول 360 متر و فرازبندى خاكى به ارتفاع 12 متر
      • ظرفيت انحراف آب: 5/27 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى آبگير: 8/2 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى تخليه تحتاني: 12 مترمكعب بر ثانيه
      • هزينه كل اجراى طرح: 200 ميليارد ريال بر مبناى نرخهاى سال 1383