سد حاجی لر

وضعیت پروژه: انجام نشده

1- مشخصات كلى طرح
      • كارفــرما: وزارت نيرو، شركت آب منطقه‌اى آذربايجان شرقى
      • محل طرح: استان آذربايجان شرقى - 135 كيلومترى شمال تبريز
      • دامنه‌ى خدمات: مطالعات مراحل توجيهى، طراحى تفصيلى، نظارت عاليه و مقيم بر اجراى طرح
      • اهداف اصلي:
      - توسعه كشاورزى در نزديك به 2،000 هكتار از اراضى ديمزار كم بازده
      - تأمين نزديك به 40 ميليون مترمكعب آب براى نيازهاى شهرى (شرب و صنعت در منطقه طرح)
      • تاريخ‌ها:
      - مطالعات توجيهى از سال 1385 تا سال 1387
      - مرحله‌ى طراحى تفصيلى از سال 1387 تا سال 1390
      - فاز اجرايى از سال 1388 و ادامه دارد
2- مشخصات فنى
      • نام رودخـانه: حاجي‌لرچاى
      • آبدهى سالانه رودخانه: 65 ميليون مترمكعب 
      • نــوع سد: خاكى با هسته رسى ناتراوا
      • ارتفاع سد: 71 متر از روى بستر و 95 متر از پى
      • حجم خاكريزى بدنه: 2/1 ميليون مترمكعب
      • حجم مفيد و كـل مخزن: 46/9 و 48/9 ميليون مترمكعب
      • نوع سرريز: آزاد
      • ظرفيت تخليه سرريز: 350 مترمكعب بر ثانيه
      • نوع سيستم انحراف: يك رشته تونل به قطر 3/7 متر در جناح چپ سد در تلفيق با فرازبند به ارتفاع 16 متر ظرفيت انحراف آب: 140 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى آبگير: 3/8 مترمكعب بر ثانيه
      • ظرفيت مجراى تخليه تحتاني: 14 مترمكعب بر ثانيه
      • هزينه كل اجراى طرح: 291 ميليارد ريال بر مبناى نرخهاى سال 1386